سنگ سروش - مارمولاک
15 دسامبر

نمایشگاه سنگ مارموماک

تیم فروش شرکت سنگ سروش تولید کننده گرانیت مشکی، از نمایشگاه مارمومک ورونا بازدید کردند. نمایشگاه مارمومک در شهر ورونای ایتالیا