احمد حسینی
15 دسامبر

گفتگو با دکتر احمد حسینی مدیرعامل شرکت سنگ سروش

گفتگو با دکتر احمد حسینی مدیرعامل شرکت سنگ سروش در ویژه نامه دنیای اقتصاد (ویژه نامه سراسری صنعت سنگ)

برنامه ریزی هوشمندانه نجات دهنده صنعت سنگ

–         سهم تولید کنندگان سنگ ایرانی در بازار جهانی

–         ماشین آلات و تکنولوژی بکارگرفته شده در صنعت سنگ

–         جایگاه جهانی فرآوری سنگ در ایران

–         تنوع و کیفیت سنگ ایران در رقابت با بازار جهانی

–         خام فروشی و پیامدهای آن

–         پیامدهای تحریم در صنعت سنگ

احمد حسینی

دیدگاه خود را بنویسید