انجمن سنگ استان تهران عضوگیری می کند

admin

اعضاء نظر می دهند:

دکتر سید احمد حسینی رییس هیئت مدیره سنگ سروش گفت: امروز باتوجه به ایجاد بازارهای تخصصی و رقبای جدی در سنگ ما راهی به جز هماهنگ عمل کردن در صنف نداریم. بنابراین لازم است تمام افراد فعال در صنف بطور متحد عمل کنند. اولین قدم حضور در یک تشکل هدفمند و با انگیزه قوی و اندیشیدن به منافع جمعی بجای منافع فردی است که بتوان در تصمیم سازی های کلان تآثیرگذار بود.