گرانیت مشکی

پرداخت بوش همر چرمی

پرداخت بوش همر و براش با ضربات مکانیکی یا دست بر روی سطح سنگ با ابزاری که سری با چندین سوزن دارد ایجاد می شود. این روش سطحی ناهموار با خراشهای ریز و روشن تر فراوان ایجاد می کند. سطح غیر لغزنده بوجود می آورد.