گرانیت

پرداخت هوند

این نوع پرداخت خصوصیات قویتر و بارزتری را به سنگ در هنگام کار گذاشتن می دهد. نور را کمی منعکس می کند. سطح آن نرم است. پرداخت هوند حاصل صیقلی کردن سنگ کمتر از بالاترین حد است و به آن جلوه ای اندکی کدر و نرم می دهد. سطح هوند شده به سطحی اطلاق می شود که درخشش آن از پولیش کمتر باید و در نتیجه تا حدی کدر است.