گرانیت

پرداخت کات بروکن

در انجام این فرآیند ابتدا سنگ به ابعاد مورد نظر فرآوری می شود. در فراوری این محصول از هیچگونه پرکننده ای استفاده نمی شود. سپس توسط دستگاه های مخصوص، برش هایی با عمق یک سوم قطر سنگ، با فواصل مشخص داخل آن ایجاد می شود که به این برش ها شیار نیز می گویند. پس از این مراحل قسمتی از شیارها، بسته به نوع طراحی، با استفاده از قلم چکش مخصوص سنگ، بر خلاف جهت برداشته می شود که این برداشت ها دارای طرح های مختلف و زیبایی است و سلیقه فردی در آن دخیل است. بیشترین کاربرد این محصول در دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان، لابی و قسمت های ارشیتکتی ساختمان است.

توضیحات

در انجام این فرآیند ابتدا سنگ به ابعاد مورد نظر فرآوری می شود. در فراوری این محصول از هیچگونه پرکننده ای استفاده نمی شود. سپس توسط دستگاه های مخصوص، برش هایی با عمق یک سوم قطر سنگ، با فواصل مشخص داخل آن ایجاد می شود که به این برش ها شیار نیز می گویند. پس از این مراحل قسمتی از شیارها، بسته به نوع طراحی، با استفاده از قلم چکش مخصوص سنگ، بر خلاف جهت برداشته می شود که این برداشت ها دارای طرح های مختلف و زیبایی است و سلیقه فردی در آن دخیل است. بیشترین کاربرد این محصول در دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان، لابی و قسمت های ارشیتکتی ساختمان است.