گرانیت

پرداخت کات فلیم

به فرآیندی گفته می شود که طی آن روی سنگی که فلیم شده است، توسط دستگاه های مخصوص، برش یا شیارهایی با عمق یک سوم قطر سنگ، با فواصل مشخص داخل آن ایجاد می شود.