فینیشینگ کات

پرداخت کات

کات به انجام فرآیندی روی سنگ گرانیت گفته می شود که طی آن روی سطح سنگ توسط دستگاه های مخصوص، برش هایی با عمق یک سوم قطر سنگ، با فواصل مشخص داخل آن ایجاد می شود که به این برش ها شیار نیز می گویند.