دستورالعمل کار در ایام کرونا

1 – هر واحد سنگبری یک نفر را به عنوان مسئول بهداشت تعیین کند تا با حضور دایم و پیدا سازی پروتکل های بهداشتی و آموزش کارکنان در کارخانه به کلیه امور جاری نظارت و از ایجاد مشکل جلوگیری کند. 2- استفاده از ماسک و دستکش برای همه پرسنل الزامی باشد. 3 – برای کلیه […]