تاثیر عوامل محیطی بر روی سنگ

آیا سنگ‌ها هم آسیب می‌بینند؟
عوامل تخریب سنگ‌ها کدام اند؟
میزان تخریب سنگ‌ها به کیفیت سنگ بستگی دارد یا نوع آن؟