گرانیت فلیم

پرداخت فلیم

این پرداخت جلوه ای طبیعی ایجاد می کند و سطح سنگ را زبر می کند. پرداخت فلیم با قراردادن شعله مستقیم آتش روی سطح سنگ بوجود می آید و سطح آن را می سوزاند و خشن می کند. این پرداخت بیشتر در فضای آزاد جاهایی که جلوگیری از لیزخوردن و لغزش اهمیت دارد، کاربرد دارد. فلیم برای همه انواع سنگها مناسب نیست و برای اینکار گرانیت و لایم استون های سخت مناسب هستند.